Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁŠ TÝM

Asociaci školské sociální práce v ČR, z. s., založily:

img_0007ret_eva_hurychova---upr.jpg

Mgr. Eva Hurychová, Ph.D.

Absolventka Univerzity Karlovy - Husitské teologické fakulty a Technické univerzity Liberec, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky, kde získala specializaci ke školské sociální práci. Ve výzkumech také validně prokázala další příčinu k páchání domácího násilí, jež v této souvislosti nebyla předtím popsána ani uvedena. Dle získaných znalostí ze studia a desetiletých praktických zkušeností z poradenství přes „Evinu schránku" vyspecifikovala pro oběti domácího násilí nejvhodnější modely ze základních metod a teorií. Je certifikovanou mediátorkou s absolvováním výcviku mediace a mediační techniky. Získala osvědčení z konference „ETOS – Etika v pedagogice a sociálních vědách", osvědčení ze školení „Edukace pro prevenci domácího násilí" a „Terapeutická práce s lidmi páchajících násilí ve vztazích". 

 

Graduate of the Charles Univerzity - Hussite Theological Faculty and Technical University in Liberec, Faculty of Natural Sciences-humanities and education faculty, Department of Social Studies and Special Pedagogy, where she also gained specialization in school social work. In her research she has also proved in a valid way further reasons for committing domestic violence, that were not described or stated earlier. She has acquired knowledge from studies, and several decades of practical experience of counselling. For example, with “Eva’s Mail Box” she specified the most suitable models, from basic methods and theories, for victims of domestic violence. She is a certified mediator and graduated in mediation and mediation techniques. She has received certificates from the ETOS conference, which is Ethics in Education and Social Sciences. She has received a Certificate from “Education for Prevention of Domestic Violence“ and in “Thererapeutic work with people commiting violence in relationships”.

 

foto_na_web_blanka-pta--c--kova---upr.jpg

Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková

Erudovaná odbornice s více než čtyřicetiletými zkušenostmi s výchovou a vzděláváním ve školství, ale i v sociálních službách. Má mnohaletou praxi ve speciálně pedagogickém poradenství, diagnostice i dynamickém vyšetření dle prof. Davida Tzuriela, reedukačních a funkcionálně terapeutických cvičeních a aktivitách, zejména s využitím metody „Instrumentálního obohacení Reuvena Feuernsteina", metody Brigitte Sindelar „Deficity dílčích funkcí", stimulačního programu Pavly Bubeníčkové „Percepční a motorická oslabení ve školní praxi", metody Zdeňky Janhubové a Pavly Bubeníčkové „Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík". Je autorkou více než třiceti učebních textů a metodik prevence, evidovaných ISBN v Národní knihovně České republiky, spoluautorkou mnoha dalších registrovaných učebních textů a metodik prevence pro ZŠ a SŠ. Je autorkou několika projektů ze speciálně pedagogické i sociální oblasti, autorkou a spoluautorkou výzkumů na podporu prevence rizikového chování. Absolvovala množství akreditovaných dlouhodobých i krátkodobých školení, výcviků, konferencí, seminářů, supervizí, workschopů apod., získala řadu diplomů, certifikací a osvědčení z oboru pedagogiky, psychologie, sociologie aj., mnohé z nich s mezinárodní platností.    

She is a knowledgeable industry expert with over forty years of experience, including training and education in schools, but also in social services. She has many years of experience in special educational counselling, diagnosis and dynamic examination supervised by Prof. David Tzuriela. Furthermore, she has experience with re-education and functional therapeutic exercises and activities, using the following methods: "Instrumental enrichment by Reuven Feuernstein" Methods of Brigitte Sindelar "Shortages of partial functions" Stimulus program of Pavla Bubeničková "perceptual and motor weakness in school practice" Stimulus program of Pavla Bubeníčková and Zdeňka Janhubová "Maxík for preschoolers and children with postponed school attendance". She is the author of more than thirty textbooks and methods of prevention, For example, which is registered in the National Library of the Czech Republic. In addition, she is the co-author of numerous other registered textbooks and methods of prevention for elementary and secondary schools. She is  an author of several projects of special educational and social fields, author and co-author of research supporting the prevention of risky behaviour. She graduated from a number of accredited long-term and short-term training courses, training, conferences, seminars, supervision, etc. workshops., won numerous diplomas, certificates and certificates of pedagogy, psychology, sociology, etc., many of them with international accreditation.

 

blanka-skacelova-final-vyrez.jpg

Ing. Blanka Skácelová, MBA

marketing a event manažer, styk s veřejností, webové stránky

marketing and event manager, public relations, website

 

 

 

 

 

lenka.jpgLenka Fryčová

vyhledávání dotačních příležitostí, plánování aktivit v souladu s potenciálními výzvami, příprava žádostí o podporu na projekty a akce sdružení, realizace a koordinace projektů, archivace výstupů

grant opportunities searching, planning of activities according with potential challenges, preparing of requests for support for projects and events, implementation and coordination of projects, archiving of outputs